#UngOgKroniskSyg @ungogkronisksyg #Hidrosadenit #Hidrosadenitis #Suppurativa #HidrosadenitisSuppurativa #HS #DonateAShh #Tabu #TabuerSkalTalesIhjel #BrydTabuet