#UngOgKroniskSyg @ungogkronisksyg  #Hidrosadenit  #Hidrosadenitis #Suppurativa #HidrosadenitisSuppurativa  #HS #DonateAShh #Tabu #TabuerSkalTalesIhjel #BrydTabuet