Vedtægter

Vedtægter for patientforeningen HS Danmark

1.      Foreningens navn

Foreningens navn er “Patientforeningen HS Danmark” (Hidrosadenitis Suppurativa), forkortet ”HS Danmark”, stiftet 30. september 2013. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral.

2.        Formål

Foreningens formål er at yde støtte til HS patienter i Danmark. Formålet søges opfyldt ved bl.a.:

 • At udbrede kendskabet til HS i befolkningen generelt, samt blandt sundhedsfagligt personale
 • At virke for mere effektiv diagnosticering og behandling af HS, herunder at gøre det muligt for egen læge at henvise direkte til specialist i HS samt styrke patienternes stilling i forhold til behandlingssystemet
 • At opnå accept af HS i samfundet med henblik på færre konsekvenser for patienternes sociale muligheder, ansættelser osv.
 • At virke for, at alle tilgængelige nationale og internationale ressourcer kommer patientforeningen til gode
 • At støtte patienter og deres pårørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for HS kan formidles
 • At repræsentere patientgruppen i forhold til myndigheder og andre instanser
 • At vejlede og være bisidder ved ansøgninger omkring støtte af forskellig art hos offentlige instanser
 • At tilskynde til og yde støtte til forskning inden for HS sygdommen
 • At udøve oplysende virksomhed både inden for foreningen og i forhold til offentligheden, fx ved foredrag
 • At deltage i internationalt arbejde vedrørende HS
 • At oprette og vedligeholde en hjemmeside, indeholdende nyttige informationer samt muligheder for kontakt med andre HS patienter

3.        Medlemmer

Foreningen tilbyder medlemskab for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskab er personligt.

Der er to typer medlemskab:

 • Private – Har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. Stemmeret kræver betalt kontingent mindst 3 uger før generalforsamlingen
 • Virksomheder – Har taleret, men ikke stemmeret. Kan ikke vælges til bestyrelsen

Medlemskab er gyldigt, når skyldigt kontingent er betalt.

4.        Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

5.        Eksklusion

Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og/eller arbejde, øjeblikkelig suspendere medlemmet. Suspenderingen skal anføres som et punkt til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør om suspenderingen ophæves eller medlemmet ekskluderes endegyldigt.

6.        Økonomi

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

Formand og kasserer skal i fællesskab underskrive ved udgifter større end kr. 7.500.

Kassereren disponerer over et rådighedsbeløb besluttet af bestyrelsen.

Større udgifter skal vedtages med bestyrelsesflertal. Afstemning kan foregå via E-mail fra hvert enkelt medlem med kopi til hele bestyrelsen.

7.        Kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Hvis indbetaling ikke er indløbet ved 2. rykkers betalingsfrist for betaling af årligt kontingent, udmeldes medlemmet uden videre.

8.        Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren med mulighed for betalt bogholderiassistance og skal være afsluttet senest 15. februar. Regnskabet revideres og underskrives af to revisorer valgt på generalforsamlingen.

9.        Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer samt på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen skal endvidere omfatte det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab. Såfremt der er forslag til vedtægtsændringer, skal det anføres og begrundes i indkaldelsen til generalforsamling.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent (vedtages ved simpelt flertal)
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidst forløbne kalenderår (til godkendelse)
 6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)
 7. Fastlæggelse af personligt- og virksomhedskontingent for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. punkt 11 og 12
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. punkt 13
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal fremlægge forslagene på generalforsamlingen, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. Afstemning af indkomne forslag sker ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt mindst fem af foreningens medlemmer ønsker det.

På generalforsamlingen har individuelle medlemmer én stemme, mens virksomhedsmedlemmer ingen stemmeret har.

Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Der kan max. afleveres 3 fuldmagter pr. fremmødt medlem. Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Referatet af generalforsamlingen samt årsregnskabet offentliggøres på hjemmesiden senest 4 uger efter generalforsamlingen.

10.     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (almindeligt flertal), eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som anført for ordinær generalforsamling.

11.     Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse af tre til syv af foreningens medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og op til fire almindelige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på to år, således at op til tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og op tl fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen. Genvalg kan finde sted. Mindst halvdelen skal have diagnosen HS.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand og kasserer. Formand og kasserer må ikke være nære familiemedlemmer. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant, som indgår i det fratrædende medlems valgperiode.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme dobbelt.

Der føres en protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

12.     Bestyrelsessuppleanter

Til suppleanter for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen to af foreningens medlemmer for en periode på to år. En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen i den valgperiode, som denne indtræder som suppleant i. Suppleanter kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

13.     Revisorer

Til foreningen er knyttet to revisorer og en revisorsuppleant, som hver er valgt for to år, således at en revisor er på valg i lige år, og en revisor er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen.

På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor og hvert andet år en revisorsuppleant for to år.

Revisorer og revisorsuppleanter vælges blandt foreningens medlemmer eller anbefales af bestyrelsen. Genvalg af revisorer og revisorsuppleanter kan finde sted.

Revisorerne har til enhver tid adgang til uanmeldt at kontrollere HS regnskabsbøger, bilag og kontoudtog.

14.     Hjemmeside

Foreningen opretter og vedligeholder en hjemmeside.

Oprettelse og teknisk vedligeholdelse

Oprettelse og teknisk vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af en af bestyrelsen udpeget webmaster. Webmasteren for hjemmesiden er ansvarlig over for presseloven.

Løbende vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse af hjemmesidens indhold varetages af bestyrelsen. Arbejdsopgaverne vedr. information, henvendelser osv. uddelegeres internt i bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • at hjemmesiden redigeres i en værdig ånd, og
 • at hjemmesiden så alsidigt som muligt behandler relevante emner iht. foreningens formål

15.     Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

16.     Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som anført i punkt 15. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (evt. ved fuldmagt), og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som besluttet på den sidste generalforsamling.

Rev. 21.04.2022 v. 5

Hent vedtægterne som pdf her >